Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
73/PGDĐT về việc tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016 - 2017

          Số: 73/PGDĐT                         Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

V/v: Tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế
học sinh năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: