Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
120/PGDĐT về việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, giáo viên và h...

        Số: 120/PGDĐT                             Bà Rịa, ngày 15 tháng 02 năm 2017

V/v: Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích
can bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diệ trên địa bàn thành
phố Bà Rịa.Kính gửi: Các trường mầm non, Tiểu học, THCS
trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: