Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
333/PGDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra và nhập số liệu cuối năm học 2016 - 2017

        Số: 333/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 03 tháng 5 năm 2017
V/v hướng dẫn kiểm tra và nhập
số lieu cuối năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn Tp. Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: