Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
337/PGDĐT V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao...

Số: 337/PGDĐT                                                      Bà Rịa, ngày 03 tháng 5 năm 2017
V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác
cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý.

                             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc Tp. Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: