Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 529/PGDĐT V/v tham gia lớp tập huấn chống bạo hành bạo lực đối với trẻ em cho...

Số: 529/PGDĐT về việc tham gia lớp tập huấn                          Bà Rịa, ngày 18 ngày 7 năm 2017
chống bạo hành bạo lực đối với trẻ em cho cán bộ
quản lý, giáo viên mầm non NH 2017-2018.

                                                           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non công lập.
Tài Liệu Kèm Theo: