Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
798/PGDĐT Về việc thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn công tác kiểm tra nội...

Số798/PGDĐT Về việc thực hiện công tác                             Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2017            

kiểm tra và hướng dẫn công tác kiểm tra

nội bộ năm học 2017-2018

Kính gửi: Các trường MN, TH vàTHCS Trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: