Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 859/PGDĐT, Về việc tham dự họp triển khai quản lý và hướng dẫn nhập cơ sở dữ ...

Số 859/PGDĐT, Về việc tham dự họp triển khai              Bà Rịa, ngày 02 tháng 10 năm 2017

quản lý và hướng dẫn nhập cơ sở dữ liệu EMIS, PMIS

                    

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: