Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 224/KH-PGDĐT KH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong các trường học ...

Số: 224/KH-PGDĐT                                        Bà Rịa, ngày 09 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong các trường học năm 2018

Tài Liệu Kèm Theo: