Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 303/PGDĐT V/v tăng cường công tác tuyên truyền về hiện tượng người dân, học ...

Số: 303/PGDĐT                                             Bà Rịa, ngày 09 tháng 5 năm 2018

V/v tăng cường công tác tuyên

truyền về hiện tượng người dân,

học sinh, sinh viên bị lôi kéo tham

gia các tổ chức tôn giáo chưa được

công nhận.

                      Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: