Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 496/PGDĐT V/v chủ động ngăn chặn và xóa các tập tin mã độc tấn công máy chủ;...

Số: 496/PGDĐT                                                                 Bà Rịa, ngày 30 tháng 7 năm 2018

V/v chủ động ngăn chặn và xóa các tập

tin mã độc tấn công máy chủ; đồng thời

nâng cao năng lực phòng tránh phần mềm độc hại.

 

                                                                          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS


Tài Liệu Kèm Theo: